Untitled Document

 

Untitled Document
เมนูหลัก อบต.สันติสุข
ข้อมูลทั่วไป ตำบลสันสิสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงาน
สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานจัดเก็บรายได้
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
 
ข้อมูลดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข
รายงานผลการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556 )
แบบสอบถาม อบต.สันติสุข
จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๕
จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
จดหมายข่าวประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๕
จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๕
 
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนพัฒนา 3 ปี
 
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาปี
 
สรุปบัญชีโครงการ
สรุปบัญชัโครงการในแผน
 
งบประมาณรายรับ - รายจ่าย
รอข้อมูล
 
ข้อบัญญัติ อบต.สันติสุข
การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย
การรักษาความสะอาด ฯลฯ
ข้อบัญญัติ ประจำปี
 
บุคลากร อบต.สันติสุข
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
 
พนักงานจ้าง
ทั่วไป
ภารกิจ
 
 
แนวข้อสอบร้าชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /ครู /อบต.
 
เว็บไซต์เชียงราย
จังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
ประชาสัมพันธ์เชียงราย
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.เกษตรและสหกรณ์
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ตำรวจภูธรจังหวัด
ททท.ภาคเหนือเขต 2
ด่านศุลกากรแม่สาย
สนง.พระพุทธศาสนา
ทางหลวงชนบท
ศูนย์ประสานงาน HIV
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
ข้อมูลท่องเที่ยว ที่พัก บริษัททัวร์ ข่าวท้องถิ่น หางานเชียงราย ฯลฯ
 
ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
ลิงค์ อบต.จังหวัดเชียงราย
 
 
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด
 
 

.1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน


ที่ตั้งและขนาด
ตำบลสันติสุข เป็นตำบลหนึ่งใน 15 ตำบลของอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพานไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 5 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้
• ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลเจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย
• ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย
• ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลเมืองพานและตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย
• ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลแม่อ้อและตำบลสันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย

เนื้อที่
ตำบลสันติสุขมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 14 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 10,003 ไร่

สภาพภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลสันติสุขส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีแม่น้ำคาวไหลผ่าน เกิดเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญเหมาะแก่การปลูกพืชทำการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ได้ นอกจากนั้นตำบลสันติสุขยังได้รับน้ำจากคลองชลประทานแม่ลาวเพื่อทำการเกษตร แต่ส่วนใหญ่การทำเกษตรจะพบปัญหาเกี่ยวกับสภาพของดินที่ใช้ในการเพาะปลูก โดยเฉพาะในฤดูแล้งซึ่งน้ำที่ได้ไม่เพียงพอต่อการปลูกพืชนอกฤดูกาลและการทำนา เพราะดินมีสภาพเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินเหนียว มีสีเทา / มีสีน้ำตาลปนเทา ดินเป็นกรดปานกลาง เมื่อดินแห้งจะแข็งและแน่น จะพบในพื้นที่ทุกหมู่บ้านของตำบลสันติสุข

ประชากร ณ มกราคม 2555
ตำบลสันติสุขมีจำนวนประชากร รวมทั้งสิ้น 5,352 คน
แยกเป็นชาย 2,588 คน
แยกเป็นหญิง 2,764 คน
มีจำนวนครัวเรือน 1,418 ครัวเรือน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 401 คน/ตารางกิโลเมตร

ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวมประชากร
1
2
3
4
5
6
7
8
9
บ้านดอยชัยมงคล
บ้านป่าหมุ้น
บ้านไร่อ้อย
บ้านสันกอเหียง
บ้านสันกอตาล
บ้านเหมืองง่า
บ้านท่าต้นเกี๋ยง
บ้านโชคชัย
บ้านป่าก่อ
195
114
166
184
159
174
184
109
133
328
181
354
347
293
320
344
196
225
375
224
343
376
276
337
381
219
233
703
405
697
723
569
657
725
415
458
รวม
1,418
2,588
2,764
5,352

คำขวัญตำบลสันติสุข
ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ชาวประชาน้อมจิต เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องประเพณีวัฒนธรรม น้อมนำพระราชดำริ

วิสัยทัศน์ตำบลสันติสุข
เกษตรก้าวหน้าการค้าสดใส คนมีการศึกษาและวินัย ใฝ่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่น ทุกชีวิตกินดีอยู่ดี

แผนที่แสดงขอบเขตตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

Untitled Document
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข หมู่ 6 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย
หมายเลขโทรศัพท์ 053-722-238 โทรสาร 053-721-165

CopyRight 2011 All Reserve :: http://www.tambonsantisuk.com
Power by : Chiangrai Enter Soft